1990 - 2010
Plakate - Poster - Flyer
design by guido krebs (#), martin groß (*)
& vanessa rasemann (+)
2010 Flyer Barinton * 2010 Flyer Retroactivity 2010 Flyer MTC +
2009 Flyer MTC 2008 Flyer Kulturbunker + 2008 Flyer Bronx +
2007 Flyer Blue-Shell + 2007 Flyer Klangstation + 2007 Flyer Kulturbunker +
2006 Flyer Bronx + 2005 Plakat Burscheid 1996 Bonn, Pantheon
1994 Backstageausweis 1994 Autoausweis 1994 Konzertplakat #
1994 Karte CD-Präsentation # 1992 AI Festival # 1990 St. Augustin, Filmriss *